Ποιους αφορά

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως εξής:

  • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και
  • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00. 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 18/4/22 και ώρα 15:00.

Επιδότηση

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

  • Επιχορήγηση έως 2.000 ευρώ: για έσοδα χρήσης 2020 έως 20.000 ευρώ
  • Επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ: για έσοδα χρήσης 2020 πάνω από 20.000 ευρώ

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας:

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop υπολογιστές και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

Απευθυνθείτε σε εμάς Στην ΟΜΝΙΑ, με την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο της πληροφορικής, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2463055605 ή μέσω email στο info@omnia.gr