Για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στις διαδικασίες απόσυρσης/αντικατάστασης ταμειακών μηχανισμών και διασύνδεσης λογισμικών ERP με POS, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τις εξής νέες καταληκτικές ημερομηνίες, με αποφάσεις του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή:

1. Απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ και Απλών ΦΗΜ

  • Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποσύρουν τους ΕΑΦΔΣΣ τους έως τις 31 Ιουλίου 2024. Η εκκρεμότητα διασύνδεσης των νέων ταμειακών συστημάτων με τα POS δεν δικαιολογεί την καθυστέρηση της αντικατάστασης.
  • Οι επιχειρήσεις εστίασης που χρησιμοποιούν απλούς ΦΗΜ για σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα πρέπει να αποσύρουν τους μηχανισμούς αυτούς επίσης έως τις 31 Ιουλίου 2024.
  • Επιχειρήσεις που έχουν ήδη διασυνδέσει τα POS με τα ταμειακά τους συστήματα σύμφωνα με την απόφαση Α.1157/2023, παρ. 2.5 περ. δ’, υποχρεούνται να αποσύρουν τους ΕΑΦΔΣΣ έως τις 31 Οκτωβρίου 2024.
  • Οι επιχειρήσεις πρατηρίων καυσίμων θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση των ΕΑΦΔΣΣ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και να διασυνδέσουν τα νέα ταμειακά συστήματα με POS από την 1η Ιανουαρίου 2025.

2. Επιτρεπόμενοι Μηχανισμοί για Αντικατάσταση σε Επιχειρήσεις Εστίασης

Από την 1η Αυγούστου 2024, οι επιχειρήσεις εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα που σήμερα χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ ή απλούς ΦΗΜ πρέπει να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω ταμειακά συστήματα:

  • ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου
  • ΦΤΜ Εστιατορίου
  • ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου
  • Πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων

Θα υπάρξουν εξαιρέσεις για επιχειρήσεις εστίασης που βρίσκονται σε μη τουριστικές περιοχές με μικρό πληθυσμό ή όπου η δραστηριότητα εστίασης αποτελεί δευτερεύουσα δραστηριότητα. Αυτές οι εξαιρέσεις θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία θα εκδοθεί εντός της εβδομάδας.

3. Διασύνδεση ERP με POS

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα συνεργαζόμενα με ERP πρέπει να διασυνδέσουν τα συστήματα αυτά με POS έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με την απόφαση Α.1155/2023.

Συμπέρασμα

Οι παραπάνω αλλαγές αποσκοπούν στην ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων σε νέα ταμειακά συστήματα και την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων με POS και ERP, ενισχύοντας την διαφάνεια και τη λειτουργικότητα των συναλλαγών. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να προετοιμαστούν έγκαιρα για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.