Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή

Η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη βαρύτητα από τη φυσική υπογραφή καθώς χρησιμοποιείται για να αποδείξει την γνησιότητα ενός ψηφιακού εγγράφου. Μία έγκυρη ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την ταυτότητα του αποστολέα και επαληθεύει ότι το έγγραφο είναι αξιόπιστο και δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις πριν την λήψη του από τον παραλήπτη.

Γιατί την χρειάζεστε

Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής είναι πλέον υποχρεωτική για τις συμμετοχές σε διαγωνισμούς του δημοσίου, οι οποίοι πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η διανομή:
• 150.000 ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς σε δημοσίους υπαλλήλους (ήδη έχουν διανεμηθεί πάνω από 50.000) και
• Πάνω από 506.000 ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς σε επαγγελματικούς κλάδους (εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κλπ) και πολίτες.
Στην ίδια στρατηγική περιλαμβάνονται:
• Οι υπηρεσίες σχετικά με τα ψηφιακά έγγραφα του gov.gr (έκδοση εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου και ιδιωτικού συμφωνητικού) και
• Ο έλεγχος εγκυρότητάς των ψηφιακών εγγράφων μέσω του gov.gr

Πώς θα την αποκτήσετε

Για την απόκτηση της Ψηφιακής Υπογραφής θα χρειαστεί:

• Nα προμηθευτείτε μια συσκευή USB Token από μια εξειδικευμένη εταιρεία.
• Να υποβάλετε αίτημα απόκτησης της Ψηφιακής Υπογραφής από την πύλη ΕRMIS.
• Να μεταβείτε σε ένα ΚΕΠ ώστε να βεβαιωθεί η Υποβολή Αιτήματος.
• Να εγκαταστήσετε τα πιστοποιητικά σας στο USB Token και στη συνέχεια, το USB Token στον Η/Υ σας.

Αναλαμβάνουμε πλήρως:

Την διαδικασία αίτησης απόκτησης ψηφιακής υπογραφής
Την εγκατάσταση των πιστοποιητικών στο USB Token
Την εγκατάσταση του USB Token στον προσωπικό σας Η/Υ
Έξοδα απόκτησης ψηφιακής υπογραφής 90 ευρώ τελική τιμή (Συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ)