Δομημενη Καλωδιωση

Δομημένη καλωδίωση

Ο όρος “δομημένη καλωδίωση” αναφέρεται σε μια σειρά από κανονισμούς και πρότυπα που εφαρμόζονται διεθνώς για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την εγκατάσταση και την παράδοση ενός συστήματος καλωδιώσεων χαμηλής τάσης. Μια εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις και τα υλικά σε ένα ενιαίο σύστημα, που χρησιμεύει για τη μετάδοση φωνής, εικόνας, δεδομένων και σημάτων σε ένα δίκτυο οικιακού ή επαγγελματικού χώρου.

Για πολλά χρόνια, η καλωδίωση χωριζόταν μεταξύ της μετάδοσης δεδομένων και της μεταφοράς φωνής. Ωστόσο, η ανάγκη για τυποποιημένο τρόπο καλωδίωσης αυξήθηκε με την ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους. Έτσι, ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Μεταφορά δεδομένων (δίκτυο Η/Υ)
Μεταφορά φωνής (τηλέφωνο – τηλεφωνικό κέντρο)
Σύστημα ασφαλείας & ελέγχου πρόσβασης
Πυρασφάλεια – πυρανίχνευση
Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας
Μεταφορά εικόνας (ψηφιακή τηλεόραση – IPTV)
A Great Service

Industry Specific IoT Development

IoT Platform
An IoT platform is a comprehensive software solution that plays a pivotal role in enabling seamless communication, efficient data management, and precise device control for a wide range of Internet of Things (IoT) applications. By serving as a centralized hub, this cutting-edge platform facilitates the seamless connection and management of various IoT devices, while also collecting and analyzing valuable data generated by these devices. Moreover, an IoT platform offers seamless integration capabilities with other systems, ensuring a harmonious interaction between different technologies.
IoT Solutions
IoT platform is not just a software solution, but a comprehensive tool that enables seamless communication, efficient data management, and precise device control for a wide range of Internet of Things (IoT) applications. It acts as a centralized hub, connecting and managing various IoT devices, while also collecting and analyzing valuable data generated by these devices. Additionally, an IoT platform offers seamless integration capabilities with other systems, ensuring a harmonious interaction between different technologies.

Η ΟΜΝΙΑ αναλαμβάνει τη μελέτη, εγκατάσταση, πιστοποίηση και συντήρηση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης της επιχείρησής σας, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω παράγοντες.

Οικονομία και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός
Οικονομία και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός
Ο σωστός σχεδιασμός μειώνει το κόστος συντήρησης και αναβάθμισης στο μέλλον.
Ευελιξία
Ευελιξία
Η πρόβλεψη για μελλοντικές ανάγκες επιτρέπει εύκολες αλλαγές και αναβαθμίσεις.
Απλοποίηση της εγκατάστασης
Απλοποίηση της εγκατάστασης
Ο σωστός σχεδιασμός διευκολύνει τις διαδικασίες εγκατάστασης.
Δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων
Δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων
Το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της επιχείρησης με το πέρασμα του χρόνου.
Συμβατότητα με προδιαγραφές
Συμβατότητα με προδιαγραφές
Ο σχεδιασμός συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του επαγγελματικού χώρου.
OMNIA Support Team
OMNIA Support Team

Για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε μαζί μας.