Οπτικες ινες

Making Business Sense of Your Data for Any User, Anytime, Anywhere

Οπτικές Ίνες

Οι οπτικές ίνες είναι πολύ λεπτά νήματα, από πλαστικό ή γυαλί, όπου από μέσα τους μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα, υπό μορφή φωτός. Οι ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων μέσω των οπτικών ινών είναι τεράστιες, αφού τα δεδομένα ταξιδεύουν με ταχύτητα φωτός. Αντιπροσωπεύουν την κορυφαία τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων, παρέχοντας ασφαλή, αξιόπιστη και γρήγορη επικοινωνία σε διάφορους τομείς. Από ιδιωτικά δίκτυα έως πανεπιστημιακά και βιομηχανικά δίκτυα, οι οπτικές ίνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υποδομής των επιχειρήσεων. Με υψηλές ταχύτητες μετάδοσης και ανθεκτικότητα σε θορύβους, οι οπτικές ίνες προσφέρουν ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά δεδομένων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την απόδοση των επιχειρήσεων.

Εσωτερικές εγκαταστάσεις

Το Fiber to the Home (FTTH) αντιπροσωπεύει τη μελλοντική εξέλιξη των δικτύων επικοινωνιών. Σε λίγο καιρό, όλα τα σπίτια θα συνδεθούν απευθείας με οπτική ίνα, εκμεταλλευόμενα τις υπάρχουσες υποδομές δικτύου που έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους από τους παρόχους υπηρεσιών Internet. Η ΟΜΝΙΑ είναι πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα, έχοντας ήδη εγκαταστήσει απευθείας οπτική ίνα σε περισσότερους από 200 πελάτες, σε μεγάλες εταιρείες, καταστήματα, γραφεία και σπίτια. Μελετά και κατασκευάζει κάθε χώρο ξεχωριστά, ξεπερνώντας τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων χρήσης.

Μελέτη & εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης

Η ΟΜΝΙΑ με πολυετή εμπειρία στις μελέτες και εγκαταστάσεις δικτύων, αναλαμβάνει να μελετήσει την υποδομή του χώρου σας, και να σχεδιάσει την αποδοτικότερη δομή ενός δικτύου, να εγκαταστήσει την δομημένη καλωδίωση, τον εξοπλισμό καθώς και να υλοποιήσει την παραμετροποίηση των υπολογιστών για το τέλειο αποτέλεσμα.

 

Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των υλικών καθώς και στην τοπολογία του δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροζωία του δικτύου καθώς και φροντίζει να καλύπτει και τις μελλοντικές απαιτήσεις της εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον επίσκεψη τεχνικού.

 

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της ΟΜΝΙΑ διαθέτουν εμπειρία στην εγκατάσταση και μέτρηση οπτικών ινών, καθώς και στην χρήση ειδικών οργάνων που απαιτούνται για την συγκόλληση και τις μετρήσεις τους, με αποτέλεσμα να πετυχαίνει βέλτιστο χρόνο υλοποίησης του έργου. Επίσης προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με την εγγύηση άριστης εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύων οπτικών ινών που τείνει να γίνει υποχρεωτική για κάθε κτίριο.

A Great Service

Industry Specific IoT Development

IoT Platform
An IoT platform is a comprehensive software solution that plays a pivotal role in enabling seamless communication, efficient data management, and precise device control for a wide range of Internet of Things (IoT) applications. By serving as a centralized hub, this cutting-edge platform facilitates the seamless connection and management of various IoT devices, while also collecting and analyzing valuable data generated by these devices. Moreover, an IoT platform offers seamless integration capabilities with other systems, ensuring a harmonious interaction between different technologies.
IoT Solutions
IoT platform is not just a software solution, but a comprehensive tool that enables seamless communication, efficient data management, and precise device control for a wide range of Internet of Things (IoT) applications. It acts as a centralized hub, connecting and managing various IoT devices, while also collecting and analyzing valuable data generated by these devices. Additionally, an IoT platform offers seamless integration capabilities with other systems, ensuring a harmonious interaction between different technologies.
Cybersecurity Ventures
Cybersecurity Ventures

The Estimated Global Cost of Cybercrime is $6T
and Climbing + 15% a Year.

Εξειδίκευση και εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες

Αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τεχνολογίες αιχμής και προηγμένες υπηρεσίες

Μελέτη υπάρχοντος δικτύου
Μελέτη υπάρχοντος δικτύου
Κατά τη διαδικασία αυτή, γίνεται ανάλυση του υπάρχοντος δικτύου για να αξιολογηθεί η απόδοσή του, η ασφάλεια και η επάρκειά του. Επίσης, εξετάζονται οι υπάρχουσες δομές και ρυθμίσεις για να προταθούν βελτιώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες. εξετάζονται οι υπάρχουσες δομές και ρυθμίσεις για να προταθούν βελτιώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες. Αυτό συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της απόδοσης του δικτύου σε θέματα ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων και χρόνου απόκρισης, καθώς και την ανάλυση των μέτρων ασφαλείας και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται. Στόχος είναι να εντοπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα και να προταθούν βελτιώσεις που θα ενισχύσουν την απόδοση, την ασφάλεια και την επάρκεια του δικτύου, προετοιμάζοντας το για τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης.
 Καταγραφή δικτύου και πριζών
Καταγραφή δικτύου και πριζών
Στο στάδιο αυτό, γίνεται λεπτομερής καταγραφή της φυσικής δομής του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων της τοποθεσίας των πριζών, των δρομολογητών, των switches και άλλου εξοπλισμού. Καταγράφονται οι φυσικές τοποθεσίες των πριζών σε κάθε χώρο της επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα σημεία πρόσβασης στο δίκτυο. Καταγράφονται οι τοποθεσίες των δρομολογητών και των switches, ώστε να γνωρίζουν οι τεχνικοί πού θα τοποθετηθούν αυτά τα σημαντικά εξαρτήματα του δικτύου. Επισημαίνονται τυχόν άλλες φυσικές δομές που ενδέχεται να επηρεάσουν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του δικτύου, όπως εμπόδια ή περιορισμοί στην καλωδίωση. Η λεπτομερής καταγραφή αυτών των στοιχείων επιτρέπει στους τεχνικούς να προετοιμαστούν για την εγκατάσταση του δικτύου με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζοντας ότι η διαδικασία θα είναι ομαλή και αποδοτική.
 Μελέτη νέου δικτύου, και προϋπολογισμός κόστους
Μελέτη νέου δικτύου, και προϋπολογισμός κόστους
Σχεδιασμός ενός νέου δικτύου με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και την εκτίμηση του κόστους για την υλοποίησή του, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού και των υπηρεσιών που απαιτούνται. Ο σχεδιασμός ενός νέου δικτύου ξεκινά με την ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση του μεγέθους του δικτύου, τον αριθμό των συσκευών και των χρηστών, καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις όπως η ασφάλεια, η ευελιξία και η απόδοση. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, σχεδιάζεται η τοπολογία του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών σημείων (routers, switches), των σημείων πρόσβασης (access points), των καλωδίων και των πριζών.
 Προμήθεια εξοπλισμού (καλώδια, routers, πρίζες, κανάλια)
Προμήθεια εξοπλισμού (καλώδια, routers, πρίζες, κανάλια)
Πραγματοποιείται αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την κατασκευή του δικτύου, όπως καλώδια, routers, switches, πρίζες και άλλα εξαρτήματα. Τα καλώδια CAT6/CAT6a αγοράζονται σε κατάλληλο μήκος για τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Οι routers και switches επιλέγονται με βάση τον αριθμό των θυρών και τις λειτουργίες που προσφέρουν. Οι πρίζες προμηθεύονται για τη σύνδεση των συσκευών στο δίκτυο. Επιλέγονται επίσης άλλα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως patch panels και καλώδια patch, για την οργάνωση και τη διαχείριση των καλωδίων. Κατά την αγορά, λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα και η συμβατότητα του εξοπλισμού μεταξύ των διαφόρων συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο.
Κατασκευή καλωδίωσης τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων
Κατασκευή καλωδίωσης τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων
Εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίων CAT6/CAT6a για τη μετάδοση δεδομένων και καλωδίων τηλεφωνίας για την τηλεφωνική επικοινωνία. Αρχικά, προετοιμάζεται ο χώρος και καθορίζεται η διαδρομή των καλωδίων. Τα καλώδια κόβονται σε κατάλληλο μήκος και τοποθετούνται στα σημεία πρόσβασης, όπως πρίζες ή patch panels. Στη συνέχεια, γίνεται η σύνδεση στον εξοπλισμό δικτύου και η δοκιμή της συνδεσιμότητας και της λειτουργίας για επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου.
 Εγκατάσταση PatchPanel, Rack, οργανωτών καλωδίων
Εγκατάσταση PatchPanel, Rack, οργανωτών καλωδίων
Τοποθέτηση Patch Panels και Racks για την οργάνωση και διαχείριση των καλωδίων και του εξοπλισμού. Επίσης, εγκατάσταση οργανωτών καλωδίων για τη διατήρηση της τάξης στο δίκτυο. Η τοποθέτηση Patch Panels και Racks είναι κρίσιμη για την οργάνωση και διαχείριση των καλωδίων και του εξοπλισμού σε ένα δίκτυο. Τα Patch Panels χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των καλωδίων σε ένα σημείο, ενώ τα Racks παρέχουν τη δομή για την τοποθέτηση του εξοπλισμού δικτύου, όπως δρομολογητές και switches. Επιπλέον, εγκαθίστανται οργανωτές καλωδίων για να διατηρηθεί η τάξη και η ευκολία στην αντιμετώπιση των καλωδίων.
Ανάθεση Διευθύνσεων IP μέσω του Πρωτοκόλλου DHCP
Ανάθεση Διευθύνσεων IP μέσω του Πρωτοκόλλου DHCP
Ανάθεση διευθύνσεων IP σε κάθε συσκευή που συνδέεται στο δίκτυο για τη διαχείριση και την αναγνώρισή τους στο δίκτυο. Συνήθως, η ανάθεση γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), το οποίο αυτοματοποιεί τη διαδικασία. Όταν μια συσκευή συνδέεται στο δίκτυο, αυτή ζητά μια διεύθυνση IP από τον DHCP server. Ο DHCP server τότε αναθέτει μια διεύθυνση IP που δεν χρησιμοποιείται ήδη σε άλλη συσκευή στο δίκτυο.
 Έλεγχος συνδεσιμότητας και πιστοποίηση καλής λειτουργίας
Έλεγχος συνδεσιμότητας και πιστοποίηση καλής λειτουργίας
Δοκιμή της συνδεσιμότητας κάθε σημείου του δικτύου για να βεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του δικτύου και όλων των συσκευών που συνδέονται σε αυτό. Κατά τη διαδικασία αυτής της δοκιμής, ελέγχονται η συνδεσιμότητα των καλωδίων, η ποιότητα της καλωδίωσης και η λειτουργία κάθε συσκευής στο δίκτυο. Πραγματοποιούνται δοκιμές επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών για να βεβαιωθεί η αμφίδρομη επικοινωνία και η ορθή μετάδοση δεδομένων. Εάν παρατηρηθούν προβλήματα, αναλαμβάνονται δράσεις επιδιόρθωσης, όπως η επανασύνδεση καλωδίων ή η αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία του δικτύου και η απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των συσκευών.
Our Tools

Our Design Technology Stack

Figma
Photoshop
Sketch
Adobe XD
Zeppelin
Illustrator
Kotlin
Swift
PHP
MariaDB
AWS
React
OMNIA Support Team
OMNIA Support Team

Για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε μαζί μας.