Τηλεφωνικα Κεντρα

Επικοινωνήστε με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ΟΜΝΙΑ

Η ΟΜΝΙΑ κατανοεί ότι η επιχείρησή σας χρειάζεται περισσότερα από ένα απλό τηλεφωνικό κέντρο. Με τη γνώση και την εμπειρία μας, σχεδιάζουμε την ιδανική λύση για εσάς. Τα τηλεφωνικά κέντρα μας παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας και ανταπόκρισης, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας.

Τηλεφωνικά Κέντρα

Τα τηλεφωνικά κέντρα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνίας και της ανταπόκρισης μιας επιχείρησης. Με δυνατότητες όπως η καταγραφή και η ηχογράφηση κλήσεων, η πολλαπλές γραμμές και οι επεκτάσεις για κάθε χρήστη, τα τηλεφωνικά συστήματα που παρέχουμε είναι ολοκληρωμένες λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ευελιξία της επιχείρησής σας. Με τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ISDN τηλεφωνικά κέντρα και IP τηλεφωνικά κέντρα όπως pbx, voip, sip κ.α., προσφέρουμε οικονομικές λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.

A Great Service

Industry Specific IoT Development

IoT Platform
An IoT platform is a comprehensive software solution that plays a pivotal role in enabling seamless communication, efficient data management, and precise device control for a wide range of Internet of Things (IoT) applications. By serving as a centralized hub, this cutting-edge platform facilitates the seamless connection and management of various IoT devices, while also collecting and analyzing valuable data generated by these devices. Moreover, an IoT platform offers seamless integration capabilities with other systems, ensuring a harmonious interaction between different technologies.
IoT Solutions
IoT platform is not just a software solution, but a comprehensive tool that enables seamless communication, efficient data management, and precise device control for a wide range of Internet of Things (IoT) applications. It acts as a centralized hub, connecting and managing various IoT devices, while also collecting and analyzing valuable data generated by these devices. Additionally, an IoT platform offers seamless integration capabilities with other systems, ensuring a harmonious interaction between different technologies.
Cybersecurity Ventures
Cybersecurity Ventures

The Estimated Global Cost of Cybercrime is $6T
and Climbing + 15% a Year.

Our Data Analytics Expertise

IoT Development and Implementation Roadmap

Discovery & R&D
Discovery & R&D
Discovery is the process of uncovering or finding something new. It can be a scientific breakthrough, a personal realization, or an exploration of the unknown. It often involves curiosity, observation, and experimentation. Through discovery, we expand our knowledge, challenge our assumptions, and open doors to new possibilities. Discovery is the act of uncovering or finding something new.
MVP Development
MVP Development
MVP development is a product development strategy that focuses on creating a minimum viable product with essential features. It allows businesses to gather user feedback early on, validate their ideas, and iterate quickly. By prioritizing core functionalities, MVP development helps save time and resources while delivering value to customers.
MVP Rollout and Testing
MVP Rollout and Testing
MVP rollout and testing are crucial steps in the product development process. It involves releasing the Minimum Viable Product to a select group of users to gather feedback and identify any issues or improvements. Testing helps ensure the product meets user expectations and functions as intended. It is essential for a successful product launch.
IoT Scaling
IoT Scaling
IoT scaling refers to the ability to handle the increasing number of connected devices in an IoT network. It involves managing the growth of data, ensuring network reliability, and maintaining security. Scaling is crucial to support the expanding IoT ecosystem and enable efficient data processing and analysis. Effective scaling strategies include cloud computing, edge computing, and the use of scalable IoT platforms.
IoT Ecosystem Setup
IoT Ecosystem Setup
Setting up an IoT ecosystem involves connecting devices, collecting data, and enabling communication between them. This requires selecting compatible hardware, implementing secure protocols, and integrating with cloud platforms. Additionally, data analytics and visualization tools are essential for extracting meaningful insights. A well-designed IoT ecosystem ensures seamless connectivity.
Our Tools

Our Design Technology Stack

Figma
Photoshop
Sketch
Adobe XD
Zeppelin
Illustrator
Kotlin
Swift
PHP
MariaDB
AWS
React
OMNIA Support Team
OMNIA Support Team

Για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε μαζί μας.